Store huller i statistik om folkeoplysning

Store huller i statistik om folkeoplysning

Tuesday, July 1, 2008

Kommunerne indberetter langt dårligere, end Undervisningsministeriet giver indtryk af. Over en tredjedel har ikke opgivet deltagerantal. Knap 900.000 deltager i folkeoplysende undervisning ifølge DFS’ beregninger.

"750.000 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005." Det kunne man læse i Undervisningsministeriets nyhedsbrev "Nyheder fra Uvm.dk" den 30. maj i år.
Men i dette tal mangler deltagerne fra 103 ud af 272 kommuner. Dermed undervurderer ministeriet antallet af deltagere. Ifølge DFS' beregninger er 870.000 langt tættere på virkeligheden.
Næsten lige så fejlbehæftet er opgørelsen over undervisningstimer. Her fortæller nyhedsbrevet, at der bliver brugt "lige ved 1,2 mio." timer, men mere end hver femte kommune - 61 - havde ingen tal for 2005 til Undervisningsministeriet.
Lige ved 1,7 mio. timer er et mere sandsynligt tal.

Ikke alle indberetter
I artiklen henvises til et notat på ministeriets hjemmeside. Notatet er skrevet af to medarbejdere ved ministeriets statistik- og analyse-afdeling, UNI-C.
De to forfattere tager her lidt forbehold for de fremlagte tal:
"19 kommuner har ikke foretaget de ønskede indberetninger. Endvidere har ikke alle 251 kommuner kunnet oplyse om antallet af deltagere i den folkeoplysende virksomhed."
Fra UNI-C's 19 tavse kommuner og til de faktiske 61, som hverken har indberettet deltagere eller timer, er der et stort spring. Forskellen på 19 og 61 dækker over, at et meget stort antal kommuner kun har indberettet lønkroner.
dfs.dk spurgte en af notatets forfattere, chefkonsulent Jens Andersen, om "ikke alle 251" er nogen af en underdrivelse, når det i virkeligheden handler om 103 kommuner. Det vil han ikke afvise, men siger:
"Man kan altid gradbøje, hvor kraftigt man skal understrege manglerne."

Beregnet skøn
For at skabe et mere retvisende billede af aktiviteterne har DFS forsøgt at udarbejde et kvalificeret skøn på deltagere og undervisningstimer i de kommuner, som ikke har indberettet dette i 2005.
Ved hjælp af 2004 tallene og et vægtet gennemsnit for de kommuner, som har indberettet (note 1), er vi nået frem til et skøn, der siger:
• at der har været 870.000 deltagere i 2005, og
• at der har været gennemført knap 1,7 mio. undervisningstimer.
Til sammenligning når UNI-C frem til 750.000 og 1,2 mio.

Frivilligt
Jens Andersen siger om årsagerne til den mangelfulde statistik:
"Aftenskolerne og de øvrige folkeoplysende organisationer skal indberette til kommunerne, men kommunerne er ikke forpligtede til at indberette til Undervisningsministeriet. Det er vist den eneste lov, hvor ministeriet ikke kan kræve tallene udleveret."
Ifølge Jens Andersen er frivilligheden også årsagen til, at års-statistikken er så forsinket.
"Nu arbejder vi ihærdigt på at etablere en bedre og mere dækkende statistik for 2007," fortæller han.
Når landstallene for 2006 ligger hen i det uvisse, er forklaringen, at det har vist sig om muligt endnu sværere at få de 98 nye kommuner til i 2007 at skaffe oplysningerne fra de 270 kommuner, der eksisterede i 2006.

Misvisende
"Vi har anbefalet Undervisningsministeriet helt at skrotte disse tal. De er simpelthen for misvisende," siger Per Paludan Hansen, der som sekretariatsleder i LOF er med samarbejdet mellem de fem store oplysningsforbund, Oplysningsforbundenes Fællesråd.
"Men vi har fået at vide, at Undervisningsministeriet håber, at kommunal indberetning kan gøres lovpligtig i forbindelse med en kommende revision af folkeoplysningsloven," tilføjer han.

DFS linkUndervisningsministeriets hjemmeside
med folkeoplysnings-statistik
 

Note
1
:
Hvor kommunerne har indberettet time- og/eller deltagertal i
2004, men ikke i 2005, har vi overført 2004-tallene til 2005. Tilbage står 73
kommuner uden deltagertal og 33 uden timetal.
De 73 0-kommuners deltagertal er vi nået frem til ved at gange deres befolkningstal med 8,04 %. 8,04 % er den gennemsnitlige andel af deltagere per indbygger i de kommuner, som har
indberettet.
Tilsvarende har vi ganget ndbyggertallet i de 33 kommuner uden timetal med 0,31, dvs. med den andel undervisningstimer pr. borger, der er i de
kommuner, som er rykket ud med tallene.
I begge tilfælde er der tale om vægtede gennemsnit.


Et
halvt års ventetid
i ministeriet

2005-tallene blev offentliggjort
den 30. maj 2008. Som det fremgår af artiklen skyldes det bl.a., at Uni-C har
svært ved at få tallene fra kommunerne.
Men Undervisningsministeriet har selv forsinket tallene med et halvt år.
Notatet fra Jens Andersens og hans kollega i Uni-C blev færdiggjort, dateret og afleveret til selve ministeriet den 29.
november 2007, men først offentliggjort den 30. Maj 2008.
dfs.dk spurgte
specialkonsulent Jørgen Petersen, hvorfor ministeriet lod statistikken ligge i et halvt år:
"Det er jeg ikke den rette til at svare på"
"Hvem er så
det?"
"Det er vores statistikkoordinator."
"Kan du stille om til
ham?"
"Nej, han er ikke ansat her længere."