Næsten alle er glade for rapport

Næsten alle er glade for rapport

Monday, October 25, 2010

”Anbefalingerne flugter med regeringens målsætninger,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Også DGI, DIF og KL er tilfredse med rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg, men DUF er bekymret over lokalestøtten.

Fredag før efterårsferien offentliggjorde regeringens folkeoplysningsudvalget sin rapport med 38 anbefalinger. Frem til februar 2011 skal regeringen nu omsætte anbefalingerne til en ny folkeoplysningslov.
Allerede samme dag udtalte DFS' formand, Per Paludan Hansen: "Når udvalgets anbefalinger er blevet til lov, vil folkeoplysningen kunne gå fremtiden i møde med fuld fortrøstning."
Også en række af de øvrige involverede har de rosende ord fremme, men DUF's næstformand, Rune Siglev siger:
"Hvis bundgrænsen for lokaletilskud afskaffes, så vil nogle kommuner skære dybt i støtten til foreningslivet. Resultatet bliver ringere fritidsaktiviteter, og i værste fald må nogle foreninger lukke.
Fra udvalgets formand lyder det advarende ord til kommunerne:
"Støtten og partnerskaberne skal foregå på de frivillige organisationers præmisser. Ellers mister de lysten til det."

Vi bringer her uddrag af udtalelserne.

Tina Nedergaard, undervisningsminister
"Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger er spændende og flugter fint med flere af regeringens centrale målsætninger. Det gælder blandt andet afbureaukratisering og mere kommunal frihed til at prioritere offentlige midler, øget inddragelse af frivillige kræfter i socialt arbejde samt digitalisering og opsamling af viden og evidens.
Jeg ser frem til det fortsatte arbejde med at udbygge danskernes bevidsthed om, hvad det indebærer at være borger i et demokrati."

Birgitte Nielsen, DGI's næstformand
"Under udvalgsarbejdet har der været en stor anerkendelse af det folkeoplysende arbejde, der foregår i DGI's medlemsforeninger," fremhæver Birgitte Nielsen.
Et af forslagene i udvalgets rapport går på, at alle landets kommuner forpligtes til at udarbejde en kommunal folkeoplysningspolitik.
"Det betyder politisk fokusering, når der skal udarbejdes en politik på området, og det er vigtigt, at der kommer kommunal opmærksomhed på folkeoplysningens betydning for den enkelte borger, siger Birgitte Nielsen."
I en kommunal folkeoplysningspolitik skal kommunerne bl.a. sikre, at der er ordentlige faciliteter, og at det er økonomisk muligt at drive en forening.
"Hvis kommunerne gør sig umage med at lave en folkeoplysningspolitik, så kan det blive en katalysator for en udvikling, der fremtidssikrer foreningerne" siger Birgitte Nielsen.

Malene Carmel, KL-repræsentant i folkeoplysningsudvalget
"Vi er meget tilfredse med rapporten. Den lægger klart op til, at kommunerne får bedre muligheder for sammen med brugerne at finde gode lokale løsninger. Altså fra en folkeoplysningslov med mange detailbestemmelser til en lovgivning med mere frie rammer.
Vi ser et stort potentiale i partnerskaber og andre former for samarbejde med foreninger og aftenskoler om løsningen af konkrete opgaver, fx på sundheds- eller integrationsområdet, og det er meget tilfredsstillende, at rapporten nu lægger op til bedre muligheder her."

Søren Gøtzsche, DIF's repræsentant i folkeoplysningsudvalget
"Vi håber på en positiv dialog, og vi har selvfølgelig nogle meget konkrete forslag til forbedringer af loven," siger DIF-konsulent Søren Gøtzsche
Især satser man på i Danmarks Idræts-Forbund, at det kommende lovforslag på området vil betyde en fjernelse af den såkaldte voksendiskriminationsbestemmelse, der i princippet betyder, at det langt bedre kan betale sig for idrætsforeninger at have unge medlemmer frem for ældre medlemmer i klubberne.
"Foreningerne bør som udgangspunkt ikke længere risikere at blive straffet økonomisk for at lave aktiviteter for voksne medlemmer."

Rune Siglev, DUF-repræsentant i folkeoplysningsudvalget
"Hvis bundgrænsen for lokaletilskud afskaffes, så vil nogle kommuner skære dybt i støtten til foreningslivet. Resultetet bliver ringere fritidsaktiviteter, og i værste fald må nogle foreninger lukke. Dermed vil kommunerne miste billige og udviklende fritidstilbud, advarer DUFs næstformand, Rune Siglev.
"Erfaringerne viser desværre, at kommunerne allerede i dag skærer ned på blandt andet lokaltilskuddene. Derfor ønsker vi en bevarelse af de nuværende regler for tilskud til lokaler, så foreningerne ikke udsultes, når kommunen har en dårlig økonomi."
"En del kommuner forsømmer foreningslivet. De seneste år har kommunerne skåret i foreningsstøtten år efter år. Hvis udviklingen fortsætter, kan vi vinke farvel til det brede og levende foreningsliv, vi har i dag," siger Rune Siglev. Han håber, at Folketinget vil sikre det brede foreningsliv ved at bevare de nuværende tilskudsregler.

Jens Stenbæk, formand for regeringens folkeoplysningsudvalg
"Kommunerne og frivillige organisationer skal kunne indgå nogle partnerskaber, hvor kommunerne går ind og støtter de frivillige kræfter, som eksempelvis spejderforeninger, der styrker integrationen mellem nyog gammeldanskere," siger Jens Stenbæk.
Udspillet lægger omvendt op til, at kommunerne skal tvinges til at lave en decideret folkeoplysningspolitik, der kan styrke foreninger, ungdomsorganisationer samt højskoler, dag -og aftenskoler. Noget, som ifølge Jens Stenbæk skal sikre, at kommunerne prioriterer folkeoplysningsområdet , der i de senere år har tabt terræn til Voksen Uddannelsescentrene ( VUC) på hele uddannelsesområdet, mens bibliotekerne i stigende grad har overtaget foredrags-og debat-aktiviteterne.
"Folkeoplysningens samfundsmæssige værdi bliver i stigende grad overset. Og med det her udspil sikrer vi, at kommunerne bliver opmærksomme på de mange gode kræfter ude i civilsamfundet."
Jens Stenbæk frygter ikke, at spareivrige kommuner vil bruge oplægget til at vælte kommunale opgaver over på frivillige foreninger eller skære i tilskuddene.
"Nej. Vi konkluderer, at støtten og partnerskaberne skal foregå på de frivillige organisationers præmisser. Ellers mister de lysten til det."